🔴 دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به شهر کره ای رسیدند. آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) که چند روزپیش شهرستان کوهبنان را به مقصد اقلید فارس ترک کردند به شهر […]

🔴 دوچرخه سواران جوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به شهر کره ای رسیدند.

آقایان محمد ضیاالدینی و محمد حسین شاه حسینی به مناسبت هفته جوان وهفته سلامت وبا شعار ( مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت ) که چند روزپیش شهرستان کوهبنان را به مقصد اقلید فارس ترک کردند به شهر کره ای رسیدند.

این دو دوچرخه سوارازشهرهای شهربابک، هرات عبور وامروزبه شهرکره ای رسیدند.

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان