برگزاری مسابقات همگانی به مناسبت روز کارگر در معدن هشونی شهرستان کوهبنان به مناسبت روز کارگر مسابقات همگانی ویژه کارگران زحمت کش معدن هشونی در رشته های: ✔️دارت ✔️پرتاب توپ به حلقه ✔️حمل اجسام سنگین ✔️دوز بازی برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد. نفرات برتر هر رشته به شرح ذیل […]

برگزاری مسابقات همگانی به مناسبت روز کارگر در معدن هشونی شهرستان کوهبنان

به مناسبت روز کارگر مسابقات همگانی ویژه کارگران زحمت کش معدن هشونی در رشته های:

✔️دارت

✔️پرتاب توپ به حلقه

✔️حمل اجسام سنگین

✔️دوز بازی

برگزار گردید ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل شد.

نفرات برتر هر رشته به شرح ذیل میباشد

🔸️حمل اجسام سنگین🔸️

معین ضیاء الدینی مقام اول
عبدالله امیری مقام دوم
محمد مجیدی مقام سوم

🔸️دوز بازی🔸️

مجتبی رضایی
محمد مجیدی
مرتضی محمد حسنی

🔸️دارت🔸️

عباس رضانسب مقام اول
محمد مجیدی مقام دوم
علی خالداری مقام سوم

🔸️پرتاب توپ به حلقه🔸️

علیرضا یوسفی مقام اول
علی خالداری مقام دوم
مهدی قنبری مقام سوم

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان