🔴گل افشانی قبور شهدا گمنام شهرستان کوهبنان توسط کارکنان ادارات آموزش وپرورش و ورزش وجوانان به مناسبت اعیاد شعبانیه 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴گل افشانی قبور شهدا گمنام شهرستان کوهبنان توسط کارکنان ادارات آموزش وپرورش و ورزش وجوانان
به مناسبت اعیاد شعبانیه

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان