🔴همایش دوچرخه سواری نوجوانان وجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزار ودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید. 🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

🔴همایش دوچرخه سواری نوجوانان وجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته جوان برگزار ودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید.

🔰روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان