استقبال دبیر هیات جودوی شهرستان کوهبنان از مربی و بازیکن جودوی شهرستان که درمسابقات کشوری شرکت داشتند .

استقبال دبیر هیات جودوی شهرستان کوهبنان از مربی و بازیکن جودوی شهرستان که درمسابقات کشوری شرکت داشتند .