همایش کوهروی نوجوانان ورزشکار به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت مهرماه ۹۷

همایش کوهروی نوجوانان ورزشکار
به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت
مهرماه ۹۷