کوهنوردی جمعه۹۷/۷/۲۰ گروه کوهنوردان پابدانا به ارتفاعات درب شیشن طغرالجرد

کوهنوردی
جمعه۹۷/۷/۲۰
گروه کوهنوردان پابدانا
به ارتفاعات درب شیشن طغرالجرد