نتایج مسابقات گل کوچک کارمندان در روز اول در اولین بازی تیمهای نیروی انتظامی ومرکزبهداشت مقابل هم به میدان رفتند که در پایان این بازی بانتیجه سه بر صفر به سود تیم نیروی انتظامی به پایان رسید و دربازی دوم تیم آموزش وپرورش هم بانتیجه ۳برصفر وباگلهای منصورجعفری نژادومحمدجوادخیراندیش ومحمودحسین زاده ناحیه مقاومت بسیج راباشکست […]

نتایج مسابقات گل کوچک کارمندان در روز اول

در اولین بازی تیمهای نیروی انتظامی ومرکزبهداشت مقابل هم به میدان رفتند که در پایان این بازی بانتیجه سه بر صفر به سود تیم نیروی انتظامی به پایان رسید
و
دربازی دوم تیم آموزش وپرورش هم بانتیجه ۳برصفر وباگلهای منصورجعفری نژادومحمدجوادخیراندیش ومحمودحسین زاده ناحیه مقاومت بسیج راباشکست بدرقه کرد

ادامه این مسابقات فرداساعت ۱۵خواهدبود

*روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان*