حضور دکتر محبوب معاونت پیشگیری اسیب های اجتماعی وزارت کشور در جشنواره مسابقات بومی محلی بانوان پابدانا ودرد دل ورزشکاران ومسولان وبیان مشکلات بخش طغرالجرد با ایشان ✅نکته جالب توجه حضور ایشان سعه صدر وی بود وباحوصله پای درد دل وصحبت ورزشکاران نشت و با تمامی تیمهای شرکت کننده در مسابقات عکس گرفتند ✅تعدادی نامه […]

حضور دکتر محبوب
معاونت پیشگیری اسیب های اجتماعی وزارت کشور در جشنواره مسابقات بومی محلی بانوان پابدانا
ودرد دل ورزشکاران ومسولان وبیان مشکلات بخش طغرالجرد با ایشان
✅نکته جالب توجه حضور ایشان سعه صدر وی بود وباحوصله پای درد دل وصحبت ورزشکاران نشت و با تمامی تیمهای شرکت کننده در مسابقات عکس گرفتند
✅تعدادی نامه ودرخواست ازسوی ورزشکاران ومسولان به ایشان داده شد تا در پایتخت باطلاع مسولان بالاتر برسد