مسئولین هیات هاوکمیته های ورزشی و مربیان باشگاه های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با فرمانده و پرسنل این نیرو دیدار نمودند روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسئولین هیات هاوکمیته های ورزشی و مربیان باشگاه های شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با فرمانده و پرسنل این نیرو دیدار نمودند

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان