پاکسازی طبیعت پارک خواجه خضرشهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت

پاکسازی طبیعت پارک خواجه خضرشهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت