افتتاح خانه ورزش روستایی روستای رشک سفلی شهرستان کوهبنان

افتتاح خانه ورزش روستایی روستای رشک سفلی شهرستان کوهبنان