*افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان کوهبنان* کسب مقام ارزشمند سوم استانی مسابقات سامبوکامبت (mma) توسط اقای احمدفخارزاده دروزن۶۲- کسب این مقام ارزشمندرا به ایشان و جامعه ورزش شهرستان تبریک عرض نم وده و برای این سامبوکارعزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

*افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان کوهبنان*

کسب مقام ارزشمند سوم استانی مسابقات سامبوکامبت (mma) توسط اقای احمدفخارزاده دروزن۶۲-

کسب این مقام ارزشمندرا به ایشان و جامعه ورزش شهرستان تبریک عرض نم وده و
برای این سامبوکارعزیز آرزوی موفقیت و سربلندی داریم

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*