اجرای هماهنگ پیرامید توسط ورزشکاران دختر بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت برگزار گردید *روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*

اجرای هماهنگ پیرامید توسط ورزشکاران دختر بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت برگزار گردید

*روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان*