مسابقات فوتسال هفته معلم با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم نیروانتظامی حائز مقام اول این مسابقات شد.    

مسابقات فوتسال هفته معلم با شرکت ۶ تیم در محل سالن ورزشی تختی برگزار گردید و در پایان تیم نیروانتظامی حائز مقام اول این مسابقات شد.