ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع اوقات فراغت در محل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد و در این جلسه اعضای ستاد ساماندهی مصوباتی پیرامون برنامه های اوقات فراغت نو نهالان نوجوانان و جوانان مطرح و اعلام گردید.  

ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع اوقات فراغت در محل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد و در این جلسه اعضای ستاد ساماندهی مصوباتی پیرامون برنامه های اوقات فراغت نو نهالان نوجوانان و جوانان مطرح و اعلام گردید.