ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع اسیب های اجتماعی در محل سالن کنفرانس فرمانداری با محوریت تشکیل نمایشگاه پیشگیری از اسیب ها ی اجتماعی توسط سمن یادداشتی برای فردا برگزار گردید  

ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع اسیب های اجتماعی در محل سالن کنفرانس فرمانداری با محوریت تشکیل نمایشگاه پیشگیری از اسیب ها ی اجتماعی توسط سمن یادداشتی برای فردا برگزار گردید