کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج باهمکاری سمن کلبه های آسمانی درشهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزارشد.

کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج باهمکاری سمن کلبه های آسمانی درشهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزارشد.