پیاده روی مشترک مرکز بهداشت طغرالجرد ونمایندگی ورزش وجوانان بخش بمناسیت هفته سلامت امروژ چهارشنبه۹۷/۲/۵ مسیر جاده پنج تن طغرالجرد

پیاده روی مشترک مرکز بهداشت طغرالجرد
ونمایندگی ورزش وجوانان بخش بمناسیت هفته سلامت
امروژ چهارشنبه۹۷/۲/۵
مسیر جاده پنج تن طغرالجرد