پاکسازی محیط زیست توسط ورزشکاران نوجوان با همراهی زحمت کشان شهرداری به مناسبت روز زمین پاک

پاکسازی محیط زیست توسط ورزشکاران نوجوان با همراهی زحمت کشان شهرداری به مناسبت روز زمین پاک