نرمش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.

نرمش صبحگاهی بانوان شهرستان کوهبنان درمحل سالن ورزشی جهان پهلوان تختی به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.