استقبال مسئولین شهرستان کوهبنان  ازورزشکار کونگ فو کار ،صاحب رکورد آسیا

استقبال مسئولین شهرستان کوهبنان  ازورزشکار کونگ فو کار ،صاحب رکورد آسیا