تئاتر آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جوانان پسر ودختر شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان دردوسانس جداگانه برگزارشد.

تئاتر آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه جوانان پسر ودختر شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان دردوسانس جداگانه برگزارشد.