سیدمحسن روح الامینی رئیس هیئت کوهنوردی

سیدمحسن روح الامینی رئیس هیئت کوهنوردی