ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت هفته جوان درمحل فرمانداری تشکیل شد

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با محوریت هفته جوان درمحل فرمانداری تشکیل شد