از دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی شهرستان کوهبنان به همت مسئول سایت ورزش کوهبنان تجلیل شد.

از دانشجویان شرکت کننده در اردوهای جهادی شهرستان کوهبنان به همت مسئول سایت ورزش کوهبنان تجلیل شد.