ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع مسکن درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع مسکن درمحل سالن کنفرانس فرمانداری تشکیل شد