طرح سنجش ساختارقامتی وحرکتی زنان روستایی وحاشیه نشین شهرستان امروز صبح بین ،بانوان دهستان جوردرمدرسه شهیدمحمدحسنی جوربرگزارشد

طرح سنجش ساختارقامتی وحرکتی زنان روستایی وحاشیه نشین شهرستان امروز صبح بین ،بانوان دهستان جوردرمدرسه شهیدمحمدحسنی جوربرگزارشد