شرکت دونفر از بانوان مربی شهرستان در کارگاه تایمینگ در مورخه۹۶/۹/۳ در مدرسه عالی ورزش در کرمان

شرکت دونفر از بانوان مربی شهرستان در کارگاه تایمینگ در مورخه۹۶/۹/۳ در مدرسه عالی ورزش در کرمان