کارگاه اموزشی ازدواج اسان ویژه دانشجویان به مناسبت هفته ازدواج کارگاه اموزشی ازدواج اسان ویژه دانشجویان علمی کاربردی شهرستان کوهبنان  برگزار شد.

کارگاه اموزشی ازدواج اسان ویژه دانشجویان

به مناسبت هفته ازدواج کارگاه اموزشی ازدواج اسان ویژه دانشجویان علمی کاربردی شهرستان کوهبنان  برگزار شد.