جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدرباحضورمربیان ونایب رییسان هیات های ورزشی برگزاروپیرامون برگزاری این مراسم برنامه ریزی شد.  

جلسه هماهنگی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدرباحضورمربیان ونایب رییسان هیات های ورزشی برگزاروپیرامون برگزاری این مراسم برنامه ریزی شد.