با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان تعداد 100 جلد کتاب در بین جوانان و ورزشکاران شهرستان توزیع شد

 

با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان تعداد 100 جلد کتاب  در بین جوانان  و ورزشکاران شهرستان توزیع شد