به مناسبت نورورز 96 جشنواره بازی های بومی محلی در رشته های طناب کشی , دارت ، سنگ شیشو , وسطی , دالپلان و 7 سنگ ویژه دختران روستایی همراه با پخت غذای محلی و اجرای موسیقی بومی محلی در حضور مسئولین شهرستان برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل گردید.

به مناسبت نورورز 96 جشنواره بازی های بومی محلی در رشته های طناب کشی , دارت ، سنگ شیشو , وسطی , دالپلان و 7 سنگ ویژه دختران روستایی همراه با پخت غذای محلی و اجرای موسیقی بومی محلی در حضور مسئولین شهرستان برگزار شد و در پایان از نفرات برتر تجلیل گردید.