به همت هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان تست  دوچرخه سواری نوجوانان انجام و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات استانی انتخاب شدند .

به همت هیات دوچرخه سواری شهرستان کوهبنان تست  دوچرخه سواری نوجوانان انجام و نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات استانی انتخاب شدند .