همایش مراقبت از آسیب های اجتماعی با حضور دکتر احمد طهماسبی