مسابقات کاراته جام محلات شهرستان کوهبنان با شرکت ۱۵ کاراته کار برگزار شد این مسابقات در دو رشته کمیته (مبارزه) و قدرت بدنی (شنا، دو، دراز نشست و غیره) برگزار گردید

مسابقات کاراته جام محلات شهرستان کوهبنان با شرکت ۱۵ کاراته کار برگزار شد این مسابقات در دو رشته کمیته (مبارزه) و قدرت بدنی (شنا، دو، دراز نشست و غیره) برگزار گردید و به ترتیب در رشته کمیته

در وزن ۳۰- علی جدیدی

در وزن ۳۵- علی رهجو

در وزن ۴۵- محمد حسین رحمانی

و در وزن آزاد میلاد احمدی

همچنین در رشته استقامتی و قدرت بدنی

شنا – سید محمد فاضل روح الامینی

دراز نشست  –  احمد رضا جهانگیری

استقامت   –  ایمان اسماعیلی

مقام های اول را کسب نمودند

IMG_20160630_201208IMG_20160630_201016