?کسب مقام دوم استانی بانوان جودوکارشهرستان کوهبنان خانم هامهلاسادات رنجبر،الهه مالکی و زهرا جعفری در مسابقات استانی که در کرمان برگزار شد دراوزان خود به مقام دوم رسیدند. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?کسب مقام دوم استانی بانوان جودوکارشهرستان کوهبنان

خانم هامهلاسادات رنجبر،الهه مالکی و زهرا جعفری در مسابقات استانی که در کرمان برگزار شد دراوزان خود به مقام دوم رسیدند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان