?افتخاری دیگر برای بازیکن خردسال باشگاه جهان اسپرت شهرستان کوهبنان محمدمحراب محمد حسنی بازیکن خردسال کوهبنانی از سوی باشگاه پیام کرمان جهت شرکت در مسابقات فوتبال شهر کرمان به این تیم دعوت شد. آرزوی موفقیت برای این بازیکن آینده دار شهرستان کوهبنان داریم. ?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

?افتخاری دیگر برای بازیکن خردسال باشگاه جهان اسپرت شهرستان کوهبنان

محمدمحراب محمد حسنی بازیکن خردسال کوهبنانی از سوی باشگاه پیام کرمان جهت شرکت در مسابقات فوتبال شهر کرمان به این تیم دعوت شد.

آرزوی موفقیت برای این بازیکن آینده دار شهرستان کوهبنان داریم.

?روابط عمومی هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان