?یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان با موضوع: آموزش وبا حضور اعضای ستاد و دونفر نمایندگان جوانان در محل سالن کنفرانس فرمانداری به ریاست فرماندار برگزار گردید ودرزمینه آموزش جوانان مصوباتی مطرح ومقرر شد تاپایان اسفند ماه اجرایی شود . ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?یازدهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوهبنان
با موضوع: آموزش وبا حضور اعضای ستاد و دونفر نمایندگان جوانان در محل سالن کنفرانس فرمانداری به ریاست فرماندار برگزار گردید ودرزمینه آموزش جوانان مصوباتی مطرح ومقرر شد تاپایان اسفند ماه اجرایی شود .

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان