کوهروی دختران فوتسالیست بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت برگزار گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

کوهروی دختران فوتسالیست بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت برگزار گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان