کسب مقام سوم پرورش اندام استان توسط پهلوان ابراهیم دانشی ازکوهبنان رابه ایشان وجامعه ورزش کوهبنان تبریک می گوییم. روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

کسب مقام سوم پرورش اندام استان توسط پهلوان ابراهیم دانشی ازکوهبنان رابه ایشان وجامعه ورزش کوهبنان تبریک می گوییم.
روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان