شرکت ۳نفراز مربیان والیبال بانوان شهرستان کوهبنان به همراه نائب رییس هیات والیبال شهرستان درکارگاه بازاموزی یک روزه به میزبانی شهرستان زرند جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۳

شرکت ۳نفراز مربیان والیبال بانوان شهرستان کوهبنان به همراه نائب رییس هیات والیبال شهرستان درکارگاه بازاموزی یک روزه به میزبانی شهرستان زرند جمعه مورخه ۹۸/۲/۱۳