چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان (روستای جور) 🖤هیات روستایی وبازیهای بومی، محلی شهرستان کوهبنان 🖤امور ورزش بانوان شهرستان کوهبنان

چهارمین روز اجرای طرح ساختارقامتی زنان ودختران روستایی شهرستان کوهبنان (روستای جور) 🖤هیات روستایی وبازیهای بومی، محلی شهرستان کوهبنان 🖤امور ورزش بانوان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : هیئت ورزش های بومی محلی