راویان گمنام به قلم چماه کوهبنانی پیام جودوکاران کوهبنانی را بشنوید! اگر خبر فعالیت جودوکاران در روزنامه کرمان امروز ۱۸/۵/۹۶ مربوط به یکی از شهرهای کره یا ژاپن یا هنگ کنگ بود برایم عادی بود اما هنگامی که خبر فعالیت یکصد و بیست جودوکار دختر و پسر را در کوهبنان خواندم از شادی کلاه از […]

راویان گمنام

به قلم
چماه کوهبنانی

پیام جودوکاران کوهبنانی را بشنوید!

اگر خبر فعالیت جودوکاران در روزنامه کرمان امروز ۱۸/۵/۹۶ مربوط به یکی از شهرهای کره یا ژاپن یا هنگ کنگ بود برایم عادی بود اما هنگامی که خبر فعالیت یکصد و بیست جودوکار دختر و پسر را در کوهبنان خواندم از شادی کلاه از سر برگرفتم. افسوس که بال پرواز نداشتم تا عرش پایکوبی کنم.
شصت سال پیش در دبستان کوهبنان تنها یک توپ وصله کرده بود و دختران دبستان آن روز تنها عکس توپ را در دست دارا و آذر می دیدند.
آن روزگار با گیوه کهنه و شلوار جین سیاه همین توپ را هم باور نداشتیم و ورزش کلمه ای گنگ بود. باور نمی کردیم شصت سال بعد گل از درون خاک می روید و ماهیان در خشک شدن قنات ها در تنگ بلور می رقصند و یکصد و بیست دختر و پسر با همت محمدجواد اکبری می خواهند حصارها را بشکنند و اگر بال آنها را پس از تحصیل بریده اند در میدان جودو پرواز کنند. آرزو می کنم محمدجواد عزیز دلسرد نشود و دختران و پسران جوان کوهبنانی با مشت های گره کرده در میدان جودو بتوانند پیام خود را به گوش همه مقامات برسانند. نگاه کنید ما نیروی بزرگ آماده خدمت در همه سنگرها هستیم. ما از تنها پنجره ورزش جودو فریاد می زنیم که اگر سرمایه داران یزدی و رفسنجانی در کوهبنان سرمایه گذاری کنند بهترین و نجیب ترین نیروی انسانی را به کار خواهند گرفت. بال ما را نبرید.

http://kermanemrooz.com/newslink.php?nid=26969 : لینک خبر