پیام تقدیر وتشکر حسن سیاهکالی مرادی برادر شهید مدافع حرم شهید حمید سیاهکالی مرادی از مهمان نوازی مردم شهید پرور کوهبنان

پیام تقدیر وتشکر حسن سیاهکالی مرادی برادر شهید مدافع حرم شهید حمید سیاهکالی مرادی از مهمان نوازی مردم شهید پرور کوهبنان