بانوان شهرستان کوهبنان با هماهنگی امور ورزش بانوان در همایش کوهنوردی شرکت نمودند و پس از برگزاری این همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد

بانوان شهرستان کوهبنان با هماهنگی امور ورزش بانوان در همایش کوهنوردی شرکت نمودند و پس از برگزاری این همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء شد

img_1276img_1263