همایش کوهروی دختران مدرسه فضیلت بخش طغرالجرد تپه های پنج تن به مناسبت هفته بسیج دانش آموزیروابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان

همایش کوهروی دختران مدرسه فضیلت بخش طغرالجرد تپه های پنج تن به مناسبت هفته بسیج دانش آموزیروابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان