همایش کوهروی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی در کوههای سلمانشهر برگزار گردید.

همایش کوهروی بانوان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته تربیت بدنی در کوههای سلمانشهر برگزار گردید.