بمناسبت روز سالمند اداره ورزش وجوانان باهمکاری بهزیستی اقدام به برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان وپرتاب حلقه ویژه اقایان نمود .در این مسابقات که سالمندان شهرستان حضور داشتند به یادایام جوانی به مسابقه پرداختند .افراد مسن باشور ونشاط به مسابقه پرداختند . در پایان از همکاری بهزیستی واموزش وپرورش کمال تشکر راداریم.       […]

بمناسبت روز سالمند اداره ورزش وجوانان باهمکاری بهزیستی اقدام به برگزاری مسابقه دارت ویژه بانوان وپرتاب حلقه ویژه اقایان نمود .در این مسابقات که سالمندان شهرستان حضور داشتند به یادایام جوانی به مسابقه پرداختند .افراد مسن باشور ونشاط به مسابقه پرداختند .

در پایان از

همکاری بهزیستی واموزش وپرورش کمال تشکر راداریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۳۳۷۹۷۲۳۰۸۷۱۷۸۷۱۷۲۷۱ ۹۳۰۰۸۹۵۳۴۲۷۴۳۸۹۶۸۹۸۲ ۰۱۴۵۲۰۴۷۵۵۷۱۵۲۸۱۵۲۳۲ ۴۵۲۱۳۵۹۶۷۶۱۹۶۲۹۴۹۵۲۷منبعhttp://vjkohbanan.blogfa.com/