?همایش دوچرخه سواری نوجوانان وجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته جوان برگزار ودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?همایش دوچرخه سواری نوجوانان وجوانان بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

به مناسبت هفته جوان برگزار ودرپایان به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهداء گردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان